Vandens kokybė 2020

Naujienos

Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatai
UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“

2020 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS REZULTATAI

Lietuvoje reikalavimai vandens kokybei ir programinei priežiūrai nurodyti Higienos normoje 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. Ši higienos norma nusako, kokie rodikliai turi būti nustatinėjami geriamajame vandenyje. Rodikliai suskirstyti į mikrobiologinius, indikatorinius ir toksinius. Taip pat dokumente pateiktos visų rodiklių leistinos vertės. Be rodiklių yra reglamentuojama, kiek kartų per metus turi būti imami vandens mėginiai, o tai priklauso nuo aptarnaujamų gyventojų skaičiaus ir tiekiamo vandens kiekio.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ (nuo 2020 m. gruodžio 1 d. UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai) tiekia geriamąjį vandenį 7 vandenvietėse: Kazlų Rūdos mieste, Bagotosios, Antanavo, Plutiškių, Bebruliškių, Ažuolų Būdos ir Kajackiškių gyvenvietėse. Šiose vandenvietėse 2020 m. išgauta 304,4 tūkst/m3 vandens.

Geriamojo vandens kokybė vertinama mikrobiologiniu, biologiniu, cheminiu ir toksikologiniu aspektais. Svarbiausia kontroliuoti mikrobinę vandens būklę. Mikrobiologinei vandens būklei skiriama daug dėmesio, nes per vandenį gali plisti pavojingos ligos.

Pagal geriamojo vandens programinės priežiūros planą vandenvietėse buvo atliktos toksinės, indikatorinės ir mikrobinės analitės. Analitės atliktos „Sūduvos vandenys“ ir „Vandens tyrimai“ laboratorijose.

Tiekiamo geriamojo vandens kokybė iš esmės atitinka Lietuvos Higienos Normos 24:2017 reikalavimus, išskyrus keliose vandenvietėse viršijamų indikatorinių rodiklių (mangano, chloridų, natrio, savitojo elektros laidžio, amonio ) normas.

Visose vandenvietėse tirtų vandens toksinių rodiklių, tokių kaip pesticidų, daugiaciklių bei halogenintų angliavandenilių, haloformų, cianidų geriamajame vandenyje praktiškai nerandama, o tirtų sunkiųjių metalų (arseno, vario, kadmio, cromo, švino) koncentracijos yra gerokai mažesnės už nustatytas normas. Žarninių lazdelių, koliforminių bakterijų, žarninių enterekokų vandenvietėse neaptikta.

Kazlų Rūdos vandenvietės tiekiamame geriamajame vandenyje leidžiamas ribas viršija chloridų koncentracijos. Chloridų koncentracija nuo pat vandenvietės eksploatacijos pradžios viršija leidžiamą ribą (250 mg/l) ir 2020 metais buvo 546-558 mg/l. Šis indikatorinis rodiklis daro įtaką skoninėms vandens savybėms.

Ąžuolų Būdos vandenvietėje eksploatuojamame požeminiame vandenyje viršija chloridų, natrio koncentracijos ir vandens mineralizacija (pagal savitąjį elektros laidį). Ąžuolų Būdos vandenvietė yra „nekondicinio“ požeminio vandens Suvalkijos baseine, kuriame būdingos požeminiame vandenyje padidėjusios chloridų ir natrio koncentracijos, todėl ir išgaunamame vandenyje yra viršnorminės jų koncentracijos. Natrio jonų koncentracija siekia 383 mg/l (norma – 200 mg/l). Vandens mineralizaciją rodančio savitojo elektrinio laidžio vertė siekia 2680µg/l (norma – 2500 µg/l), chloridų – 680 mg/l (norma – 250 mg/l). Padidintos šių rodiklių koncentracijos yra gamtinės kilmės ir sietinos su sūresnio vandens pasiurbimu.

Antanavo vandenvietėje tiekiamas vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės normos HN 24:2017 reikalavimų pagal manganą – 120 µg/l (norma 50 µg/l), chloridus – 715 mg/l (norma 250 mg/l.) savitąjį elektros laidį -2580 mg/l (norma – 2500 µg/l), amonį- 0,64 mg/l (norma – 0,5 mg/l).

Bebruliškės vandenvietėje tiekiamas vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės normos HN24:2017 reikalavimų pagal manganą, kuris siekia 130µg/l (norma 50 µg/l).

Bagotosios, Plutiškių ir Kajackiškių kaimo vandenvietėse tiekiamame vandenyje rodiklių viršijimo nenustatyta.